Porovnání dvou přístupů ke společnému SEAPu v Belgii

Porovnání dvou přístupů ke společnému SEAPu v Belgii
Publikoval(-a) Frédéric Praillet dne 11.03.2015

Mezi hlavními cíli projektu Komunity pro zelenou energii je experimentování se společným Akčním plánem pro udržitelnou energii (joint SEAP) v rámci Paktu starostů a primátorů. Dvě belgické komunity se k této výzvě postavily různým způsobem.

Společný SEAP - dobrý nástroj pro malé obce 

Společný SEAP se týká plánu, který provádí společně skupina sousedních místních orgánů. To znamená, že skupina vypracová společnou vizi, připravuje základní emisní inventuru (BEI) a definuje sadu akcí, které se na dotčeném území provádí jak individuálně, tak společně.

Použití tohoto seskupení je odůvodněno tím, že vývoj, provádění a sledování SEAPů je usnadněno, pokud se obce seskupí do "nadmístních" struktur, které umožní sdílet jejich zdroje a prostředky.

Na první pohled vypadá výzva k energetické přeměně složitě z hlediska lidských a finančních zdrojů. Navíc realizace konkrétních projektů energetické efektivnosti a užití obnovitelných zdrojů energe (OZE) pokrývá velmi často území daleko za obecními hranicemi, ať už z hlediska kritické velikosti s ohledem na vytvoření zisku v daných zeměpisných podmínkách, nebo pokud jde o získání finančních zdrojů.

Individuální nebo kolektivní závazek… dvě možnosti ?

Pakt starostů a primátorů (Pakt) nabízí dva možné metodické postupy pro zpracování společného SEAPu.

Možnost 1: každý signatář ve skupině se individuálně zaváže ke snížení emisí CO2 o 20% do roku 2020 a musí tedy vypracovat vlastní SEAP. Ten obsahuje jak individuální, tak společná opatření. Dopady na energetické úspory, výrobu z OZE a snížení emisí CO2 odpovídající společným opatřením by měly být rozděleny mezi všechny obce podílející se na těchto opatřeních do jejich individuálních SEAPů.

Možnost 2: skupina signatářů se zaváže ke snížení emisí CO2 o 20% do roku 2020 kolektivně. V tomto konkrétním případě zpracovává skupina jeden společný SEAP, který obsahuje jak individuální, tak sdílená opatření (musí být zařazeno minimálně jedno společné opatření).

Provincie Lucemburk : koordinovaná podpora místního závazku (možnost 1)

Provincie Lucemburk, jako územní koordinátor Paktu, nabízí podporu zaangažovaným obcím. Tato podpora zahrnuje BEI pro každou obec, plánovací a pokračovací nástroje, společné workshopy, společný mobilizační rámec, provádění společných energeticky efektivních a OZE projektů a společný vzorový SEAP.

Výhodou tohoto přístupu je podněcování místního vlastnictví v průběhu procesu podporou rozvoje vnitřní obecní odborné způsobilosti, a pro každou obec nabízení možnosti od počátku mobilizovat místní zainteresované strany.

Nicméně to vyvolává otázku, zda jsou obce schopny mobilizovat dostatečné lidské zdroje k vytvoření opravdové místní dynamiky.

Wallonie Picarde :  kolektivní závazek vedený "nadmístní" organizací (možnost 2)

Rozvojová agentura IDETA, jako územní koordinátor Paktu pro Wallonii Picarde (23 obcí), zpracovala společný SEAP s deseti pionýrskými obcemi. Tento SEAP je založen na společné BEI, vyhodnocení energetické efektivnosti a potenciálu OZE, a využití plánovacího nástroje. Analýza několika scénářů vede k portfoliu společných opatření vypracovaných agenturou a místních opatření rozdělených ve vzájemné shodě mezi obce.

Tato metoda vede efektivně k operačnímu akčnímu plánu důsledně koordinovanému "nadmístní" strukturou, která pak plní za obce významné množství potřebné technické a strategické práce.

Nicméně se zdá, že od začátku ponechává menší prostor pro zapojení místních zúčastněných stran (občanů, podniků, neziskového sektoru, atd.)

Zvláštní pozornost by měla být věnována aktivní účasti obcí na kolektivní vizi a jejich konkrétnímu zapojení do provádění místních akcí.

Společné problémy

Oba zde předvedené přístupy vykazují výhody. Volba mezi užitím jednoho či druhého závisí na názorech, dovednostech a strategiích místních a "nadmístních" partnerů.

Aby však bylo možné získat operační akční plány, jejichž konkrétní implemetace přináší významné dopady, neobejdeme se bez intenzivního zapojení socio-ekonomických hráčů v území, hledání zdrojů financování a realizace inovativních mechanismů k mobilizaci těchto zdrojů.