Energetický den bez energie občanů…

Ušlapejte si vlastní šťávu!

Ušlapejte si vlastní šťávu!

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 22.11.2013

Záměr pořadatelů byl vstřícný, občané ale šanci příliš nevyužili…

Tak lze shrnout přání a skutečnost v případě tzv. Energetického dne pro veřejnost, který v podobě (projektovou mluvou řečeno) účastnického fóra uspořádali v Kněžicích 31. října odpoledne organizátoři projektu Komunity pro zelenou energii spolu s obcí.

Fórum, které se konalo ve zbrusu novém ekocentru v renovovaném mlýně, mělo dva základní cíle. Prvním bylo prodiskutovat s občany pětice obcí MAS Mezilesí povahu a šíři parametrů pro finalizaci jejich společného Akčního plánu udržitelné energetiky (joint SEAP). Druhým bylo poskytnout obyvatelům Kněžic, Záhornice, Chotěšovic, Chroustova a Sloveče zcela zdarma možnost zkonzultovat s energetickým poradcem své případné plány na zateplení domů a instalaci úspornějších a emisně budoucím předpisům vyhovujících kotlů na pevná paliva. (Samozřejmě tam, kde vytápění nezajišťuje kněžická biomasová výtopna a bioplynová stanice či kde není zaveden zemní plyn.)

Kromě bezplatného energetického poradenství, např. k probíhajícímu státnímu programu Nová zelená úsporám, který dotuje občanům zateplování, výměnu kotlů i solární ohřev vody apod., měly místním akci zatraktivnit i křest renovovaného mlýna s přípitkem a občerstvením a přítomnost ekokaravanu s cykloelektrárnou a cyklofreshbarem i výstavou Ekocesty. Druhého z lákadel, kdy si bylo možno na kole našlapat energii k rozsvícení žárovky či umixování koktejlu, sice po obědě využily děti z místní základní školy, avšak na vlastní fórum dorazilo – krom starostů – jen pár osob spřízněných s budovateli ekocentra. Ze zhruba tří tisíc obyvatel zmíněných obcí se o tvorbu energetického akčního plánu přišlo zajímat jen přes 30 návštěvníků, což svědčilo o tom, že místní radnice pozvánkový leták, připravený projektovým týmem, nešířily příliš aktivně.

Veřejné fórum nicméně i v komornější atmosféře stanovený program naplnilo odpovědně. Smysl a stav projektu i tvorby joint SEAPu představil Karel Merhaut, dosavadní propočty základní emisní bilance k výchozímu roku 2005, výsledek ve snižování emisí spočtený pro kontrolu k průřezovému roku 2012 i možné varianty dalších investičních akcí a jejich procentuální vliv na pokles emisí zevrubněji okomentoval ředitel Porsenny, o.p.s. Miroslav Šafařík. Z rozkladu vyplynulo, že pětice obcí už k loňskému roku (po započtení přínosů kněžského energetického biocentra) může vykázat snížení emisí oproti výchozímu roku o 37%, což sice dostatečně naplňuje cíle Paktu starostů s požadavkem na jejich snížení min. o 20 %, avšak nikoliv cíle projektu, kde jde o to dosáhnout do roku 2015 snížení co největšího. Ředitel Porsenny proto rozebral možnosti dalšího zadání, z nichž vyplynulo, že největší potenciál snížení by nadále vzešel z výměny zastaralých kotlů za energeticky efektivnější tam, kde se jimi ještě topí. Navíc bude občany k výměně nutit už od roku 2016 nový zákon. Lze i předpokládat, že k tomu účelu budou  vytvořeny dotační stimuly i na úrovni kraje. Ukázalo se však, že starostové nejsou schopni ani rámcově odhadnout kolik občanů se kde pro výměnu, příp. i pro zateplení domů, rozhodne. Z diskuze tak vyplynula potřeba zjistit to urychleně dotazníkovým šetřením ještě do konce roku, aby měla Porsenna leden na dopočítání SEAPu už s jasným zadáním.

Zazněl i nápad zvýšit motivaci občanů k vyplnění slosováním dotazníků o vánoční ceny. Čas ukáže, zda definitivní návrh SEAPu a konkrétních kroků k jeho naplnění bude ještě vyžadovat diskuzi v širším fóru občanů, než bylo toto.

Dodejme, že několik osob využilo i služeb energetického poradce k prokonzultování svých úsporných opatření v domě. Poradce též přítomné informoval o administrativní náročnosti toho kterého existujícího či očekávaného dotačního titulu. Jelikož mnoho občanů složitost agendy odrazuje, zdá se plodné, aby jedna z otázek dotazníku zjistila, zda by zájemců o dotaci bylo více, kdyby jim profesionál, např. najatý obcemi, s vyplněním formulářů pomohl…

Autor: Karel Merhaut

Foto: Radim Kalecký / www.kalecky.com

Kolo děti opravdu zaujalo
Dospělí si se zájmem vyslechli informace o projektu