Definice a kritéria 100% OZE komunity

Ideální region
Publikoval(-a) Pia Buschmann dne 23.07.2013

Aktivity na regionální / komunální úrovni hrají během přechodu k obnovitelným zdrojům energie (OZE) klíčovou roli, neboť to je hlavní oblast realizace a účasti. Aby bylo možné identifikovat, sledovat a vyhodnocovat potenciál a dynamiku na této úrovni, byly projektovými partnery na evropské úrovni vyvinuty "Definice a kritéria 100% OZE komunity". Žádný jiný pokus o definování či měření "100% OZE komunity" nelze v odborné literatuře nalézt.

Německý partner projektu deENet se zabýval otázkou, co vlastně znamená "100% OZE ideální region". Vyvinul koncepci uvádějící: "100% OZE ideální region kryje svou poptávku po energii (elektřině, teplu, energii pro dopravu) výhradně z OZE. Region využívá místní potenciál komplexním způsobem a chová se velmi energeticky efektivně (...)".
Evropské komunity čelí různým právním, politickým, finančním a topografickým výzvám a příležitostem, proto musí být tato definice aplikována s určitou flexibilitou na přední aktéry i začínající komunity. Přesto však definice slouží jako spojující element s cílem vytvořit partnerství, vzájemnou součinnost a přenos mezi různými komunitami.

Kromě několika základních předpokladů způsobilosti pro příslušné komunity / subjekty, které usilují o status "100% OZE komunita", byl vyvinut katalog kritérií, s cílem umožnit podrobné srovnání a hodnocení. Kritéria pokrývají koncepční, kvalitativní a kvantitativní aspekty, které jsou zakořeněny ve čtyřech hlavních dimenzích "100% OZE komunity":

  • Prostorová dimenze (budova, čtvrť, vesnice, město, region atd.),
  • Tematická dimenze (obsah týkající se ekonomiky, technologie, politiky, sociologie, ekologie atd.),
  • Normativní dimenze (aktuální množství OZE, 100%-cíl, udržitelnost, regionální rozvoj atd.),
  • Časová dimenze (fáze vývoje směrem k 100% OZE).

Jelikož většina komunit je stále v úvodní fázi procesu směřujícího k 100% OZE, nestačí se zaměřit na jejich status quo a množství OZE. Z toho důvodu jsou vzata v úvahu i další kritéria. Týkají se prohlášení / rozhodnutí / dokumentů, vyjadřujících vůli místních aktérů. Stejně tak jsou do posouzení zahrnuty probíhající činnosti na cestě ke 100% OZE (např. podpis Paktu starostů a primátorů, národní / mezinárodní viditelnost, další unikátní vlastnosti).