První rakouský Klimatický a energetický modelový region se připojil ke CoM

Manažeři CEMR na jednom ze svých dvou ročních mítinků (listopad 2013)
Publikoval(-a) Georg Priesner dne 29.05.2014

Na začátku tohoto roku se 13 obcí Klimatického a energetického modelového regionu Waldviertler Kernland připojilo k Paktu starostů a primátorů. Tím se zavázalo uspořit minimálně 20% celkové energetické spotřeby a zpracovat společný Akční plán udržitelné energie (joint SEAP).

Od CEMR ke CoM – úspěšný příběh

V roce 2010 byl dolnorakouský region "Waldviertler Kernland" vyhlášen za Klimatický a energetický modelový region (CEMR). Zahrnuje 13 venkovských sídel s cca 13 500 obyvateli a je řízen v rámci programu Rakouské klimatické a energetické modelové regiony. Program je podporován národním Klimatickým a energetickým fondem a zaměřuje se na propagaci výroby energie z OZE v již zmíněných venkovských regionech CEMR. Jeho dlouhodobým cílem je získání úplné nezávislosti na fosilních palivech mezi roky 2030 a 2050. To znamená, že v budoucnu  by každý CEMR měl být schopný pokrýt svou celkovou energetickou spotřebu z výroby z OZE a z rozvoje systému zelené dopravy. Prozatím byl region "Waldviertler Kernland" vybrán jako jediný rakouský zástupce pro evropský projekt "100% OZE komunity ve venkovských oblastech". 

Na začátku tohoto roku se 13 obcí regionu CEMR Waldviertler Kernland připojilo úspěšně k Paktu starostů a primátorů, k jedné z iniciativ EU proti klimatickým změnám. Učinili tak za účelem zrychlení implemetnace projektů a dalšího rozvoje jejich energetické strategie. "Tím, že jsme se zavázali uspořit 20% naší celkové energetické spotřeby do roku 2020, jsme učinili velký krok vpřed k našemu dlouhodobému cíli dosáhnout energetické nezávislosti do roku 2030. V současné době je již 36% celkové energetické potřeby kryto z OZE", vysvětluje Dieter Holzer, zvolený předseda regionu "Waldviertler Kernland".

The mayors and municipal council members of the CEMR “Waldviertler Kernland”

The mayors and municipal council members of the CEMR “Waldviertler Kernland”

„Věříme, že s pomocí SEAPu a opatření přijatých CoM můžeme zrychlit další rozvoj větrných turbín, místních vytápěcích systémů na biomasu a fotovoltaických instalací. Současně chceme investovat do energeticky úsporných opatření ve veřejných a bytových objektech, jakož i do energeticky efektivního veřejného osvětlení", dodává manažer CEMR Thomas Waldhans.

Další výhody, které nabízí členství v CoM:

  • předávání znalostí z vývoje inventury emisí skleníkových plynů (BEI - Baseline Emission Inventory) a SEAPu Rakouské klimatické alizanci (Klimabündnis Österreich) a Energetické agentuře regionů (Energieagentur der Regionen) 
  • zviditelnění úspěšných projektů CEMR "Waldviertler Kernland" také na evropské úrovni
  • vzájemná inspirace všech signatářů COM na evropské úrovni
  • podávání zpráv o postupu projektu a monitorování spotřeby energie každé 2 roky, aby byl identifikován pokrok v příslušných odvětvích, a bude-li třeba přizpůsobení opatření
  • závazek všech obcí CEMR omezit emise skleníkových plynů alespoň o 20%
  • dosažení synergie (nástroje energetického účetnictví, implementační strategie, energetická akční skupina CEMR)
Mayors of CEMR “Waldviertler Kernland” at a workshop

Mayors of CEMR “Waldviertler Kernland” at a workshop

Z regionální na národní úroveň: úspěšná cesta regionů CEMR zdola nahoru

Ambiciózní plán rakouské vlády dosáhnout obnovitelné energetické soběstačnosti na národní úrovni do roku 2050 vytvořil základ pro rozvoj programu CEMR. Na začátku v roce 2009 se k němu přihlásilo 35 regionů. Od té doby počet modelových regionů soustavně roste - 112 CEMR v roce 2014 zahrnuje 1 186 municipalit se 2,7 milióny obyvatel. Za účelem dosažení výše zmíněného dlouhodobého cíle pracují CEMR dvěma vzájemně se doplňujícími cestami. Na jedné straně je to využívání lokálních zdrojů, rozšiřování energetické efektivnosti a propagace energeticky úsporných opatření. Zaměřují se tudíž na všeobecné zvyšování výroby energie z OZE. Na druhou stranu jejich práce staví na systému managementu na míru, na odborné přípravě, řízení, podávání zpráv a monitorování spotřeby energie.

CEMR: Pilíře úspěchu

Regiony CEMR lze úspěšně zavádět při dodržení následujících tří opatření:

1) Rozvoj realizační strategie/energetické strategie:

Ta zahrnuje stanovení status quo spotřeby energie a nastavení krátkodobých i dlouhodobých cílů. Navíc musí být přijata opatření a definován potenciál dalšího rozvoje. Velikost každého CEMR je klíčová - jako vhodný se ukazuje maximální počet 60 000 obyvatel.

2) Hnací síla CEMR : CEMR manažeři

Práce CEMR manažerů je klíčem k úspěchu celého regionu. Usnadňují spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami a prosazují provádění energetické strategie.

3) Účast všech regionálních aktérů v procesu rozvoje:

Všechny zainteresované strany - regionální podnikatelé, politici, obyvatelé - mají roli v rozvoji CEMR. To jde ruku v ruce se zvýšením povědomí veřejnosti o významu energie z obnovitelných zdrojů. Spolupráce mezi obcemi je klíčová také proto, že spolufinancují CEMR.

Tři kroky dotačního programu Klimatické a energetické modelové regiony

  • Krok 1: Rozvoj realizační strategie/energetické strategie: založený na několika podmínkách, zahrnujících klíčové investory.
  • Krok 2: CEMR manažer: je vyškolen v získání know-how a finančně podporován po dobu 2 let, prosazuje implementaci projektů a zvyšuje povědomí veřejnosti.
  • Krok 3: Klimatický a energetický fond poskytuje zvláštní fondy pro projekty regionů CEMR k podpoře OZE a energetické efektivnosti.

Doplňková opatření

CEMR Managers at one of their two annual  meetings (November 2013)

CEMR Managers at one of their two annual meetings (November 2013)

Vytváření sítí a vzdělávání: Všichni manažeři CEMR se potkávají 2x ročně na dvoudenních workshopech k diskuzi a výměně svých know-how. Účastní se speciálního vzdělávání a síťových aktivit.

Monitoring energetické spotřeby: Každý region CEMR povinně monitoruje svou energetickou spotřebu a výrobu, čímž zvyšuje povědomí o problému a více zviditelňuje své úspěšné projekty. 

„Zakládáním regionů CEMR jsme zvolili cestu zdola nahoru, neboť regiony samy rozhodují, jak vyřeší svou energetickou spotřebu a zvýší využití OZE. Tímto přístupem jsou občané přímo zapojování do rozhodovancého procesu a mohou se snáze ztotožnit s celým projektem. Další výhodou je, že síly regionů CEMR se staly těžištěm zájmu. Důležitým vedlejším efektem je zvýšení regionální přidané hodnoty, vytváření nových pracovních míst a zatraktivnění života ve venkovských oblastech", vysvětluje Ingmar Höbarth, generální ředitel Rakouského klimatického a energetického fondu.