HOSTĚTÍN (CZ): solární vizitka obce

Solární instalace v Hostětíně
Publikoval(-a) Anonymous User dne 17.05.2010

 Svépomocné solární systémy v Hostětíně a okolí
 zrozené programem Slunce pro Bílé Karpaty (1997–2001).
 /pozn.: Bílé Karpaty jsou pohořím regionu/
V programu šlo o instalaci solárních zařízení pro ohřev vody. Hlavním cílem bylo instalovat větší množství solárních systémů, které by vzbudily pozornost lidí a přesvědčily je o možnosti a výhodách využívání slunečního ohřevu. Program byl jedním z prvních podobných na podporu využívání obnovitelné energie ze slunce v České republice.
 

 
 

host001.jpg

HISTORIE, FINANCOVÁNÍ A UŽITÁ TECHNOLOGIE
 Program probíhal od roku 1997, kdy byla v červenci nainstalována první zařízení s kolektorem o ploše 6 m2 a zásobníkem o objemu 700 litrů. Významným rysem programu bylo použití stavebnicového solárního systému, na jehož instalaci se vždy podílel budoucí uživatel. Také údržba systému žádala jeho aktivní účast. Program oslovil hlavně lidi, kteří již tradičně investiční náklady částečně nahrazovali vložením vlastní práce a řemeslnou zručností.
 Počin byl spojen s osvětou a finanční podporou modelových instalací. S nabídkou instalací solárních zařízení na budovy sloužící veřejnému zájmu byli osloveni starostové více než 60 okolních obcí. Do roku 2001 byly instalovány solárka na 45 budovách, z nich většinu tvořily budovy veřejné. Program byl ukončen v roce 2001 vlivem rozvoje komerčních instalací a nabídek státní podpory, kterou nebylo možné pro svépomocné systémy získat.
 
 CO PŘINESLY PROJEKTY V HOSTĚTÍNĚ?
 NIŽŠÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY
 Výhodu stavebnicového systému představovala jeho nízká cena. Byl nejméně o polovinu levnější než srovnatelně účinné systémy, které bylo tehdy možné koupit na českém trhu. Prostá návratnost investice bez dotace by byla asi šest let. Náklady na instalaci však byly ve skutečnosti nižší díky možnosti získat dotace z nadací.
 
 NÍZKÉ NÁKLADY NA OHŘEV TEPLÉ VODY
 Náklady na ohřev teplé vody se po instalaci systému velmi snížily. Konkrétní finanční úspora by byla z dnešního pohledu v jedné rodině v rozmezí 6 400–9 900 Kč za elektřinu ročně.
 
 VZDĚLÁNÍ A OSVĚTA
 Cílem projektu byl především demonstrační efekt a impuls pro další využití sluneční energie. Jeden modul programu byl přímo věnován vyškolení řemeslníků, kteří byli schopni vést další montáže. Pro potřeby uživatelů i řemeslníků byla zpracována a vydána brožura o montáži a údržbě svépomocných solárních systémů. Později Veronica přeložila oblíbenou montážní příručku rakouských autorů.
 Vzdělávací část projektu pokračovala déle než praktická část instalací. Cílovou skupinou vzdělávacích programů byli zejména solární technici, projektanti, inženýři a architekti, ale i studenti vyšších ročníků středních průmyslových škol a vysokých škol technického směru. Pro vzdělávací činnost zaměřenou na specialisty využívala ZO ČSOP Veronica platformu Sluneční síť – SOLAR NET česko-rakouských solárních projektů.
 Pod záštitou Sluneční sítě proběhl rovněž přenos velmi vyspělé technologie svépomocných systémů do ČR. Veronica se stala držitelem rakouského i českého certifikátu pro tyto systémy. Instalován však byl pouze jeden zcela výjimečný velkoplošný kolektor se selektivním absorbérem TINOX na moštárně v Hostětíně v roce 2001 a jeden na soukromé budově. V roce 2008 přibyla další instalace - teplovodní kolektor na fasádě seminárního centra.
 
 SVÉPOMOC A JEJÍ ÚSKALÍ
 Do procesu sestavování systému se často zapojilo i několik příbuzných, sousedů a známých, protože sestavení systému by bez pomoci trvalo dlouho. Instalace zabrala 30–40 pracovních hodin. Takto se vhled do funkce solárního systému poměrně rychle šířil. Úskalí svépomoci spočívalo v nutnosti věnovat solárním panelům dostatek pozornosti. Provozovatelé, kteří tak nečinili, mohli mít se systémy problémy, což se u projevilo u některých obecních objektů, kde podcenili roli správce odpovědného za údržbu.
 
 VYUŽITÍ OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE
 V současné době téměř dvě třetiny elektřiny vyrobené v ČR pocházejí z tepelných elektráren spalujících fosilní paliva (především uhlí). Jaderná energetika se podílí na výrobě téměř 26 % . Snížení spotřeby elektřiny z fosilních zdrojů v domácnostech (resp. nahrazení části spotřeby elektřinou z obnovitelných zdrojů) je ekonomicky a především pak environmentálně výhodné na lokální (domácnosti, regiony) i globální úrovni (stát, mezinárodní společenství států). Nepřímo snižování spotřeby elektřiny z fosilních zdrojů pomáhá předcházet lokálnímu znečištění v okolí elektráren či rozšiřování těžby uhlí se všemi jejími negativními dopady na krajinu a obyvatele.
 
 VÝRAZNÁ ÚSPORA ELEKTŘINY Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
 Z dlouhodobých měření náhrady energie na instalaci jedné z rodin vyplynulo, že roční úspora elektřiny z neobnovitelných zdrojů činí zhruba 1 500–2 000 kWh, solární panel s takovouto náhradou spotřeby energie by tedy průměrné čtyřčlenné domácnosti (se spotřebou 5 600 kWh) mohl uspořit 27–36 % celkové spotřeby ročně, tj. více než čtvrtinu.
 
 ZÁVĚR
 Svépomocné solární systémy instalované v rámci programu Slunce pro Bílé Karpaty měly vliv na změnu vzorců využívání zdrojů energie. Důležitost programu lze spatřit zejména v tom, že šlo o jeden z prvních systematičtějších programů na podporu získávání energie ze Slunce v ČR.
 Je-li dnes v obcích kolem Hostětína vidět více – už profesionálních - solárních instalací, pak je to nejen vlivem již zlepšených podmínek pro solární energetiku, např. v podobě státních dotací, ale i nabídek firem na českém trhu, ale dílem jistě i vlivem „prvních semínek“ zájmu, která zaseli už před lety právě lidé kolem hostětínského ekocentra…

 VELKOPLOŠNÝ KOLEKTOR NA MOŠTÁRNĚ
 má plochu 36 m2 a zajišťuje zásobování moštárny a seminárního centra teplou vodou, lze jej použít i na přitápění. Je v dřevěném rámu a nahrazuje původní taškovou krytinu. Absorbér má vysoce selektivní povrch TiNOX nanášený ve vakuu na měděné pásy. Ty se na místě spájely do jedné celistvé absorpční plochy. Zespodu je absorbér izolovaný šesti centimetry minerální vaty a shora zakrytý kaleným solárním sklem. V primárním okruhu je nemrznoucí kapalina a teplo se do zásobníku předává prostřednictvím deskového výměníku. Systém využívá tepelný výměník, ve kterém je 9 m3 topné vody a který je izolován balíky slámy v téměř metrové tloušťce.Roční úspora energie z fosilních zdrojů činí cca 12 -13 000 kWh. Instalace vznikla rovněž za odborného dohledu svépomocně.

 FASÁDNÍ KOLEKTOR NA BUDOVĚ EKOCENTRA
 dominuje jejímu průčelí od roku 2008. Má selektivní povrch a plochu 22 m2. Budovu zásobuje teplou vodou. Využívá stejný solární zásobník jako kolektor na moštárně. Byl nainstalován z prostředků EU – Programu přeshraniční spolupráce SR a ČR. Roční úspora energie z fosilních zdrojů činí cca 6–7 000 kWh.

 FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE MOŠTÁRNY
 dodává proud pro provoz v budově. Skládá se ze 40 polykrystalických panelů o výkonu 220 W, rozčleněných do dvou sekcí po 20 kusech. Úhrnný instalovaný výkon je až 8,8 kWp. Stejnosměrný proud vyráběný panely převádějí na střídavý dva síťové měniče. Sklon panelů je 45 °, jejich orientace je jihovýchodní - 36 °, celková plocha instalace je 64 m2. Elektrárna ročně vyrobí cca 7 000 kWh, což je přibližně roční spotřeba energie čtyřčlenné domácnosti. Přebytky energie, který nespotřebuje moštárna, dodá systém do rozvodné sítě.
 Instalace je modelem, kdy ze solární elektrárny sklízí úrodu více ekologických organizací. Elektrárnu zafinancovala a své peněžní jmění takto efektivněji než v bance zhodnocuje Nadace Veronica, které patří i objekt moštárny. Výhody levnější zelené elektřiny požívá společnost Tradice Bílých Karpat s.r.o., která provozuje elektrárnu a pod panely vyrábí známý biomošt z tradičních bělokarpatských odrůd jablek. Názorné know-how pro četné exkurze, ale i významné státní návštěvy (např. princ Charles v březnu 2010), demonstruje nezisková organizace ČSOP Veronica, která se zabývá šířením spektra ekoinformací. Systém je zapojen v ziskovějším režimu tzv. zelených bonusů, kdy se produ spotřebuje na místě, ale spotřeba moštárny je specifická. Vrcholí na podzim, kdy elektrárna vyrábí již méně a tak se většina elektřiny prodává do veřejné sítě.

 FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA U VÝTOPNY NA BIOMASU

host002.jpg

má výkon 51 kWp, přičemž v jednání je další možnost zvýšení výkonu až na cca 80 kWp.
 Instalace je společnou investicí obce Hostětín, Nadace Partnerství, Nadace Veronica a Nadace české architektury. Jde tedy o modelový projekt společného investování nadací a obce do obnovitelných zdrojů energie. Formálním nositelem investice je obec Hostětín, která vlastní pozemek a provozuje elektrárnu. Nadace zajišťují financování projektu.

Karel Merhaut