MAS Mezilesí

MAS v ČR k 1.5.2013
Publié par Tana Dutkevicova le 11/06/2013

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

MAS Mezilesí začala oficiálně fungovat 24. května 2005 registrací občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR. Od počátku se hlavní aktivity odehrávaly na území mikroregionu Mezilesí s cílem rozšíření působnosti i na sousední regiony, zejména na oblast Poděbradska.

Z hlediska projektu Komunity pro zelenou energii pod označením MAS Mezilesí chápeme jen část tohoto uskupení - účelové sdružení 5 obcí:

-       hlavním aktérem sdružení jsou Kněžice na Nymbursku - jediná téměř soběstačná obec ČR, která pomůže sousedům naplnit závazek Paktu starostů a primátorů

-       Kněžice společně s Chotěšicemi, Chroustovem, Záhornicí a Slovečí zpracují "joint SEAP" (společný Akční plán udržitelné energetiky)

-       po uzavření emisní inventury (výchozí rok 2004) budou do konstrukce SEAP zapojeni místní aktéři, akční plán musí být zpracován do jednoho roku od podpisu Paktu (březen 2014)

Chroustov - členská obec MAS Mezilesí