Prva avstrijska vzorčna regija za podnebne spremembe in energijo se je pridružila Konvenciji županov

Prva avstrijska vzorčna regija za podnebne spremembe in energijo se je pridružila Konvenciji županov
Published by Urska Zmauc on 29. 05. 2014

V začetku tega leta se je 13 občin vzorčne regije za podnebne spremembe in energijo Waldviertler Kernland pridružilo Konvenciji županov. Pri tem so obljubili, da bodo prihranili vsaj 20 % skupne rabe energije in razvili skupen TEAN.

Od vzorčne regije za podnebne spremembe in energijo do Konvencije - zgodba o uspehu

V letu 2010 je bila Spodnjeavstrijska regija Waldviertler Kernland razglašena za vzorčno regijo za podnebne spremembe in energijo. Regija obsega 13 podeželskih občin s cca. 13.500 prebivalcev in je upravljana v okviru avstrijskega programa za podnebne in energetske modele regij. Program se financira na nacionalni ravni s podnebno-energetskega sklada in je namenjen spodbujanju proizvodnje obnovljivih virov energije v že omenjenih podeželskih vzorčnih regijah za podnebne spremembe in energijo. Njegov dolgoročni cilj je, da bo vsaka vzorčna regija med letoma 2030 in 2050 postane popolnoma neodvisna od fosilnih goriv. To pomeni, da bo vsaka regija v bližnji prihodnosti morala biti sposobna izpolniti lastne potrebe po energiji s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in razvojem zelenih sistemov mobilnosti. Regija Waldviertler Kernland je bila kot edina izbrana avstrijska udeleženka v evropskem projektu 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE na podeželskih območjih.

Lansko leto se 13 občin regije Waldviertler Kernland zaporedoma pridružilo Konvenciji županov, pobudi Evropske unije proti podnebnim spremembam. Ta korak so naredili, da bi pospešili izvajanje projektov, ter za nadaljnji razvoj njihove energetske strategije. »Z zavezo 20 % zmanjšanja naše celotne rabe energije do leta 2020, smo naredili velik korak proti našega dolgoročnega cilja energetske samozadostnosti do leta 2030. Trenutno iz obnovljivih virov energije pokrivamo približno 36 % našega celotnega povpraševanja po energijipojasnjuje Dieter Holzer, izvoljen za predsednika regije Waldviertler Kernland.

»Upamo, da bomo lahko pospešili nadaljnji razvoj vetrnih elektrarn, lokalnih sistemov ogrevanja na biomaso in fotovoltaičnih elektrarn s pomočjo TEAN-a in ukrepov v okviru Konvencije. Pričakujemo tudi vlaganje v ukrepe varčevanja z energijo v javnih in stanovanjskih stavb ter v energetsko učinkovito cestno razsvetljavo dodaja direktor/upravnik regije Thomas Waldhans.

Ostale prednosti, ki jih ponuja članstvo v Konvenciji:

  • prenos znanja pripopisu izhodiščnega stanja emisij toplogrednih plinovin razvoju TEAN-a s strani Climate Alliance Austria (Klimabündnis Österreich) in Energetski agenciji za regije (Energieagentur der Regionen);
  • uspešni projekti regije Waldviertler Kernland bodo vidni tudi na evropski ravni ;
  • vzajemen navdih za vse podpisnike Konvencije na evropski ravni;
  • poročanje o napredku projekta in spremljanje porabe energije vsaki 2 leti za ugotavljanje napredka v posameznih sektorjih in po potrebi prilagoditev ukrepov;
  • vse občine regije so se zavezale k zmanjšanju svojih emisij toplogrednih plinov emisije za najmanj 20%;
  • doseganje sinergij (orodja za energetsko knjigovodstvo, strategija izvajanja, energetska akcijska skupina regije).

Iz regionalnega na nacionalno raven: uspešen pristop od spodaj navzgor

Ambiciozen načrt avstrijske vlade, da država doseže energetsko samozadostnost iz OVE do leta 2050, je bil podlaga za razvoj programa vzorčnih regij za podnebne spremembe in energijo. Začel se je v letu 2009 z vključno 35 včlanjenimi regijami. Od takrat število vzorčnih regijah stalno narašča in je leta 2014 doseglo število 112 regij. Trenutno 112 regij obsega 1,186 občin in 2,7 milijona prebivalcev. Da bi dosegli svoje zgoraj omenjeni dolgoročne cilje, vzorčne regije za podnebne spremembe in energijodelujejo na dva dopolnjujoča se načina. Na eni strani uporabljajo lokalne vire, izboljšujejo energetsko učinkovitost in spodbujajo ukrepe za varčevanje z energijo, s čimer bodo povečali proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Na drugi strani pa njihovo delo temelji na prilagojenih sistemih vodenja, strokovnem usposabljanju, sprotnem preverjanju, poročanju in spremljanju porabe energije.

Vzorčneregije za podnebne spremembe in energijo: Stebri za uspeh

Izvedba vzorčnih regij je lahko uspešna z naslednjimi tremi ukrepi:
1) Razvojem izvedbene strategije/energetske strategije:
To vključuje določitev statusa quo porabe energije in določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Poleg tega je treba opredeliti tudi potrebne ukrepe in potencial za nadaljnji razvoj. Ključnega pomena je število prebivalcev posamezne vzorčne regije – za najprimernejše se je izkazalo maksimalno 60.000 prebivalcev.

2) Gonilna silo vzorčnih regij: Njihovim vodstvom
Delo vodstva vzorčnih regij je ključnega pomena za uspeh celotne regije. Spodbujajo sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi in uveljavljajo izvajanje energetske strategije.

3) Sodelovanjem vseh regionalnih interesnih skupin v procesu razvoja:
Vse zainteresirane strani – regionalni podjetniki, politiki in prebivalci – imajo svojo vlogo pri razvoju vzorčnih regij, kar gre z roko v roki z ozaveščanjem javnosti o pomenu obnovljivih virov energije. Sodelovanje med občinami je prav tako ključnega pomena, saj sofinanciranjo vzorčnih regije.

Trije koraki programa za podnebne spremembe in energetski model financiranja regij

1. korak: Razvoj izvedbene strategije/energetske strategije: na podlagi nekaterih predpogojev, ki vključujejo ključne deležnike
2. korak: vodstvo vzorčne regije: usposobljeno za pridobivanje potrebnega znanja in v finančno podprto za obdobje 2 let; zadolženo za uspešno izvajanje projekta in ozaveščanje javnosti
3. korak: sklad za podnebne spremembe in energijo zagotavlja sredstva za projekte vzorčnih regij, namenjene spodbujanju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti

Dodatni ukrepi

Mreženje in usposabljanje: Vsi vodilni vzorčne regije se sestajajo dvakrat letno, da delavnici na dvodnevni izmenjajo svoje znanje in izkušnje. Sodelujejo tudi pri posebnih usposabljanjih, kot tudi na področju omrežnih dejavnosti.

Spremljanje porabe energije: Vsaka vzorčna regija je dolžna spremljati porabo in proizvodnjo energije. S tem regija o problemu ozavešča tudi javnost in omogoča boljšo vidnost svojim uspešnim projektom.

»Za financiranje vzorčnih regij smo izbrali pristop od spodaj navzgor, saj regije same odločajo o načinuzmanjševanja porabe energije in povečanju uporabe obnovljivih virov energije. S tem pristopom so lokalni prebivalci neposredno vključeni v proces odločanja in se lahko bolje identificirajo s celotnim projektom, dodatno pa toizpostavlja tudi prednosti regij. Pomembni stranski učinki tega procesa so večja regionalna dodana vrednost, ustvarjanje novih delovnih mest in bolj privlačno življenje na podeželju,« pojasnjuje Ingmar Höbartha, generalni direktor avstrijskega sklada za podnebne spremembe in energijo.