Skupni TEAN: primerjava dveh belgijskih pristopov

Skupni TEAN: primerjava dveh belgijskih pristopov
Published by Suzana Vurunić on 11. 03. 2015

Eden izmed glavnih ciljev projekta 100 % samozadostne skupnosti iz OVE je bil preizkus skupnega Trajnostnega akcijskega načrta znotraj okvira Konvencije županov. V Belgiji sta se s tem na različna načina spopadli dve skupnosti.

Skupni TEAN, dobro orodje za majhne občine

Skupni TEAN se nanaša na načrt, ki je izveden kolektivno s strani sosedskih lokalnih skupnosti. To pomeni, da se skupina vključi v skupno vizijo, pripravi evidenco emisij in določi skupek dejavnosti, ki jih bodo implementirale individualno in skupno na pripadajočem območju.

Prednost tega povezovanja je utemeljena z dejstvom, da so razvoj, implementacija in monitoring TEAN-ov olajšani, če so občine združene v večje strukture, kot so lokalne, kar jim omogoča, da si delijo svoje vire in sredstva.

Res je, da je energetska tranzicija v smislu človeških in finančnih virov na prvi pogled za majhna mesta precejšen izziv. Poleg tega implementacija konkretnih projektov na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije presega meje območja občin, tako pri kritičnivelikosti za doseganje donosnosti, geografski lokaciji kot tudi pridobivanju finančnih sredstev.

Individualna ali kolektivna zaveza … dve možnosti?

Konvencija županov ponuja dve možni metodološki možnosti za razvoj skupnega TEAN-a.

Možnost 1: vsak podpisnik v skupini se individualno zaveže k zmanjšanju CO2 emisij za vsaj 20 % do 2020 in je s tem zavezan k oblikovanju svojega TEAN-a. TEAN lahko vključuje oboje, individualne in skupne ukrepe. Učinki energetskih prihrankov, proizvodnje obnovljive energije in zmanjšanja CO2 emisij, ki so odraz skupnih ukrepov, bi naj bili razdeljeni med vse občine, ki si te ukrepe delijo v svojih individualnih TEAN-ih.

Možnost 2: skupina podpisnikov se skupno zaveže k zmanjšanju CO2 emisij za vsaj 20 % do leta 2020. V tem primeru je oblikovan samo en skupen osnutek TEAN-a. TEAN lahko vključuje individualne in skupne ukrepe (vključen mora biti vsaj en skupen ukrep).

Provinca Luksemburg: koordinacijska podpora pri lokalnih zavezah (Možnost 1)

Provinca Luksemburg kot Teritorialni koordinator znotraj Konvencije županov nudi podporo občinam, da se pridružijo. Ta podpora vključuje osnovno evidenco emisij za vsako občino, načrtovanje in spremljanje orodij, skupne delavnice, skupni okvir mobilizacije, izvajanje skupnih projektov na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov ter predlogo za skupni TEAN.

Prednosti tega pristopa so promocija lokalnih lastništev v celem procesu, s podporo razvoju občinskega notranjega strokovnega znanja in z dajanjem priložnosti vsaki občini, da mobilizira lokalne deležnike že od samega začetka. Prav tako združuje vse ozemeljske partnerje prek skupne vizije in skupne metodologije.

Kljub temu pa se poraja vprašanje o sposobnosti občin, da mobilizirajo zadosti človeških virov, da ustvarijo pristno lokalno dinamiko.

Wallonie Picarde: Skupna zaveza vodena s strani nad-lokalne organizacije (Možnost 2)

Razvojna agencija IDETA je kot Teritorialni koordinator znotraj Konvencije županov za Wallonie Picarde (23 občin) razvila skupni TEAN za 10 pionirskih občin. Ta TEAN je osnovan na podlagi skupne osnovne evidence emisij, ocene energetske učinkovitosti in potenciala obnovljivih virov ter uporabe načrtovalskih orodij. Analiza različnih scenarijev je vodila k končni portfoliji skupnih ukrepov, implementiranih s strani agencije IDETA, in lokalnih ukrepov porazdeljenih med občinami na usklajen način.

Ta metoda je učinkovito vodila k operativnem akcijskem načrtu, redno koordiniranem s strani nad-lokalne organizacije, kar je delno razbremenilo občine večjih tehnično in strateško usposobljenih človeških virov.

Vendar se zdi, da imajo tako manj prostora, da že od začetka vključujejo lokalne deležnike (meščani, podjetja, prostovoljci itd.).

Posebna pozornost bi morala biti namenjena aktivni udeležbi občin k tej skupni viziji in tako tudi njihovi konkretni udeležbi pri implementaciji lokalnih ukrepov.

Skupne težave

Oba pristopa, ki sta bila opisana, kažeta določene prednosti. Odločitev za izbiro enega izmed njih je odvisna od razpoložljivih sredstev, znanj in politik lokalnih in nad-lokalnih partnerjev.

Da bi dobili operativne akcijske načrte, katerih konkretno izvajaje ima dejansko pomembne vplive, se nobeden ne more izogniti močni vključenosti socialno-gospodarskih akterjev na območju, iskanju virov financiranja in izvajanju inovativnih mehanizmov za mobilizacijo teh sredstev.