Udeležba državljanov in skupnosti v velikih energetskih projektih

Participants à une réunion d'information des Cigales pour le parc éolien du Mené
Published by Urska Zmauc on 11. 08. 2011

Članek povzema bistvo pomembne delavnice o energetski demokraciji. Priporočamo!

Gibanje za demokratično lastništvo pridobivanja, distribucije in upravljanja energije, ki so ga spodbudile lokalne skupnosti in državljanska udeležba, je ključnega pomena. Energetski projekti v javni ali civilni lasti se pojavljajo kot posledica krepitve vloge društev, posameznikov na lokalni ravni ter politikov, saj vsi želijo sodelovati v energetski politiki svojih krajev. Dokazati morajo biti sposobni svoj krajevni izvor, nešpekulativne namene, sposobnost dobrega upravljanja in spoštovanje okolja.

Tehnično delavnico je organizirala Skupnost (dvaindvajsetih) občin Mené in je potekala od 15. do 18. junija 2011v okviru prvega srečanja Energija in podeželjska območja. Srečanja se je udeležilo več kot 300 ljudi, medtem ko je delavnica o državljanskih naložbah (civic investment) privabila 100 udeležencev.

Govorci:

  • Christel Sauvage, predsednica Enercoop Ardennes-Champagne in združenja Energie Partagée
  • Pierre Jourdain, vodja razvoja državljanskih (civic) projektov vetrnih turbin Éoliennes en Pays de Vilaine
  • Patrick Villalon, vodja energetske in okoljske službe v pokrajinskem energetskem združenju Energie de la Vendée (SyDEV)
  • Gilles Aignel in Gilles Rault, vodji CIMES1, lokalne investicijske agencije v regiji Mené
  • Dominique Ramard, regionalna svetnica v Bretanji, pristojna za energijo

Predsedujoči: Yannick Regnier, projektni vodja za lokalne energetske politike pri CLER
[Opomba: To poročilo ne vključuje prispevka Patricka Villalona (njegov prispevek je bil predstavljen samo ustno).]

CITÉOL MENÉ

Prebivalci Skupnosti (22) občin Mene, ki že poznajo panoramo vetrnih turbin, ker vetrna elektrarna Trébry poteka po grebenu in se razteza tudi v njihovo regijo, so sprožili civilno pobudo z namenom investiranja (tako materialnega kot nematerialnega) v participativni projekt vetrnih turbin Landes du Mené. Podjetje–projekt, ki je trenutno v fazi zaključka, obsega sedem 850 kW turbin, ki skupaj znašajo 5,6 MW in omogočajo pričakovano letno proizvodnjo 15.000 MWh (kar ustreza potrebam po električni energiji 15.000 prebivalcev, vendar brez ogrevanja).

Več v videu.

Da bi projekt omogočili, so prebivalci ustanovili novo organizacijo, ki temelji na investicijskih klubih (v francoščini cigales), ki omogočajo alternativno lokalno upravljanje, temelječe na solidarnostnem varčevanju. »Ideja je, da bi sčasoma združili okoli šest ali sedem investicijskih klubov, ki bi združevali 120 ljudi in kamor bi vsaka osebo v povprečju prispevala med 3000 in 4000 evrov,« pojasnjuje Gilles Aignel, vodja CIMES1 investicijskega kluba, prve tovrstne skupine, ki se je oblikovala za začetek prjekta. Domač varčevalni načrt v višini 450.000 EUR jim bo omogočil nakup 30 % deleža v Citéol Mene, družbi, ustanovljeni za razvoj projekta. Energetska javna služba Idex, zaradi sodelovanja v projektu Géotexia znano ime v regiji, je prispevala ostalih 70 %, dodala pa je tudi svoje strokovno tehnično znanje. Idex je pozneje prenesla svoj delež k Oxyan Energies. »Ob začetku projekta je Idex računal na državljansko udeležbo v višini 5 % , a so prebivalci želeli več,« se spominja Gilles Aignel. »Razmerje 30:70 je omogočilo bolj uravnotežen medsebojni odnos.« Za nadaljevanje dobrih odnosov sta obe strani podpisali soglasje delničarjev.

Struktura financiranja projekta Landes du Mené

Kaj je spodbudilo državljansko udeležbo? Po pričakovanju je prebivalce med drugim motivirala tudi možnost privlačnega finančnega donosa. Vendar je projekt vetrne turbine precej drugačen od preproste bančne naložbe: gre predvsem za vrsto tveganj, kot v vseh industrijskih projektih. Ključna motivacija vlagateljev v investicijske klube ni toliko dobiček kot možnost vlaganja v svojem okolju in sodelovanja pri njegovem razvoju s spodbujanjem obstoječega potenciala. Vlagatelje prav tako privlači ideja vključenosti v proces, povezanega z gospodarstvom, ki sloni na solidarnosti in je del gibanja za obnovljive vire energije.

Prezentacija Gillesa Aignela and Gillesa Raulta (v angleščini)

EOLIENNES EN Pays de Vilaine

Združenje Eoliennes en Pays de Vilaine (EPV) ima še višje cilje, ko gre za skupnostne (civic) vetrne elektrarne Béganne (56). Projekt ima tri cilje: razvoj obnovljivih virov energije, ustvarjanje lokalne blaginje in spremembe v načinu rabe energije. Ideja je ustanovitev vetrne elektrarne kot kooperative z izobraževalnim poslanstvom, ki izvira iz proaktivnega lokalnega interesa in ne le pasivnega sprejemanja.

Da bi olajšali razvoj projekta, je nastalo Site Watts S.A.R.L., podjetje, odvisno od financiranja s tveganim kapitalom. Ima dve značilnosti: prvič, prizadeva si za uporabo virov iz skupnosti - od prostovoljcev, zaposlenih ljudi in zunanjih svetovalcev; in drugič, opira se na financiranje različnih interesnih skupin, ki vključujejo združenje EPV, naročnike, investicijske klube in javno-zasebno partnerstvo ENEE 44 (80 % v lasti Département of Loire Atlantique). Neposredna podpora razvoju je omogočila poglobljeno tehnično presojo, ki je lahko zagotovila lokalen in popoln nadzor nad projektom in obenem privedla do višjih finančnih donosov.

photomontage_beganne2.jpg1_reference

Fotomontaza vertne elektrarne Béganne – Eoliennes en Pays de Vilaine

Izkušnje, pridobljene s tem pilotnim projektom, so pokazale, da modeli, ki združujejo finančne in tehnične elemente z državljansko razsežnostjo znotraj prilagojenega pravnega okvirja, še niso dovolj preizkušeni in (še vedno) potrebujejo pristop od spodaj navzgor. Zdaj, ko gre projekt Béganne končno h koncu, so njegovi predlagatelji ustanovili novo podjetje, Site à Watts Développement, da bi izkoristili veščine in znanja, pridobljena z razvojem izkoriščanja vetrnih turbin ter pravnih in finančnih virov.

To potrjujejo tudi izkušnje združenja EPV. Njegovo delo temelji na predanosti peščice ljudi skozi daljše časovno obdobje. Vsaj osem let bo trajalo, da bodo vetrne elektrarne Béganne dokončno potrjene; za potrditev ene lokacije je potreno predlagatištiri in tako naprej. To bi odvrnilo vse, razen najbolj odločnih. Zdaj se soočajo z izzivom, kako ustvariti model, ki bi olajšal širjenje energetskih projektov s skupnostnim (civic) deležništvom. In to je točno to, za kar si prizadeva združenje Energie Partagée [Deljena energija]. Ustanovljeno je bilo na nacionalni ravni s strani tistih, ki delujejo na področju obnovljivih virov energije, vključno z EPV združevanjem in Enercoop (energetska kooperativa) Ardennes – Champagne, in se financira solidarnostno (solidarity-based funding). Preden pa se vrnemo k Energie Partagée, se ustavimo še v Ardenih.

Prezentacija Pierra Jourdaina

ENERCOOP ARDENNES-CHAMPAGNE

Enercoop Ardennes-Champagne je zadruga za proizvodnjo energije in storitve, ustanovljena na pobudo lokalnih zagnancev iz skupnosti občin Crêtes Préardennaises. Ustanovljena je bila kot odgovor na vse večje izkoriščanje vetrnih turbin v regiji, ki je prineslo zelo malo lokalne ali skupnostne (civic) udeležbe, in je sledila ideji, da je lokalne vire treba upravljati in izkoriščati za lokalne potrebe v interesu pravičnosti in spoštovanja okolja.

Enercoop Ardennes - Champagne je zadruga (société coopérative d'intérêt collectif – SCIC), ki obsega 150 članov, od tega 4 skupnosti in 12 gospodarskih subjektov. Ima spremenljiv osnovni kapital 85.000 evrov in tri zaposlene. V pravnem smislu SCIC deluje v smislu skupnostnega načela »en človek, en glas«, spodbujanja skupnostnih vrednot in zajema socialno razsežnost, v širšem smislu pa omogoča partnerstva, ki vključujejo prostovoljne deležnike.

PV Ardeni

Fotovoltaične celice v Attignyu (08) - Enercoop Ardennes-Champagne

Projekti, ki so jih zadruge razvile, vse bolj potrebujejo naložbe: 34.000 EUR (in nato še 340.000 EUR) za fotovoltaične naprave, 800.000 EUR za mikro-hidroelektrarn, 1.880.000 EUR za proizvodno bioplina, ter ... 26.000.000 EUR za vetrno elektrarno! Ker je taka stopnja naložb preveč zahtevna za zadruge, razmišljajo o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti. Vendar je ta možnost povezana z obveznostmi, ena od katerih je zahteva po pridobitvi licence francoske agencije za finančne trge (AMF) – kar je zahteven, zapleten in drag proces.

Prezentacija Christel Sauvage

ENERGIE PARTAGÉE

logo_energie_partagee.png1_reference

To je vodilo združenja Energie Partagée v oblikovanje tehničnega naložbenega inštrumenta, imenovanega Energie Partagée Investissement (EPI). EPI ima pravni status partnerstva z omejenimi deleži. To ogoča, da zberejo naložbe posameznikov, usmerjene v lokalne projekte za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost. Žal vzajemnost sredstev ne pomeni razumevanja s strani birokracije: čeprav je EPI predložila/vložila zahtevo že v začetku 2011, ob koncu junija 2011 še vedno ni dobila licence AMF...

Kljub temu Energie Partagée nadaljuje z ozaveščevalnimi akcijami in zbiranjem ter obdelavo informacij. Združenje je podalo predlog za opredelitev državljanske pobude (civic agenda) in pripravilo listino gibanja, pričelo pa je tudi z zbiranjem podobnih pobud na nacionalni ravni.

Prezentacija Christel Sauvage

Pobude v Bretanji

logo_eilan.jpg1_reference

Ob dejavnostih na nacionalni ravni je živahno tudi v številnih regijah. Ena od teh je Bretanja. Ker želi sodelovati pri financiranju zelo inovativnih projektov obnovljivih virov energije (zlasti v odsotnosti interesa zasebnih podjetij), se trenutno ukvarja z vzpostavitvijo namenske agencije za naložbe v obliki poenostavljene družbe z omejeno odgovornostjo Eilan. Le-ta bo delovala kot manjšinski so-investitor projektov s ciljem zagotavljanja finančnega vzvoda ter posredovanja med javnimi in zasebnimi stranmi, ki so vključene v projekte ali pa jih le-ti zadevajo. Začetni kapital v višini 8 milijonov evrov, vložen v Eilan, prihaja iz: bretonske regije prek javno-zasebnega podjetja SEMAEB (2 milijona EUR), French Caisse des Dépôts (2 milijona EUR), ter drugih finančnih institucij in javnih služb (4 milijone evrov). Poslovni načrt temelji na vložku 8 milijonov evrov v petih letih v razvoj osmih tovarn za proizvodnjo metana (anaerobno gnitje) v skupni vrednosti 48 milijonov evrov in treh vetrnih elektrarn (54 milijonov EUR).

Prezentacija Dominique Ramard

Veselimo se, da bo skupnostno (civic) omrežje ENR v Bretanji z izmenjavo dobrih praks in sodelovanjem, ki temelji na pobudah iz regij (npr. Béganne, Landes du Mene), spodbujalo nadaljnje širjenje projektov in orodj, ki so na voljo na nacionalni ravni (zlastiv okviru združenja Energie Partagée). Pri tem pričakujemo podporo institucionalnih akterjev, kot so francoske regije in okrožja (départements) ter Francoska agencija za okolje in upravljanje z energijo (French Agency for the Environment and Energy Management) (ADEME).